Vattenuttag – ytvatten

Vattenuttag, det vill säga att det från vattenförekomsten tas vatten till verksamhet eller annat syfte.

Om vattenuttagen är så stora att de påverkar det naturliga flödet, är det ett miljöproblem som kan leda till att det finns risk att miljökvalitetsnormen inte uppfylls.

Effekt av miljöproblem

Om vattenuttaget är större än tillförseln av ytvatten kan det leda till både uttorkning och problem med vattenkvaliteten.