Sjöyta

Sjöyta användes som ett av kriterierna för typindelning av sjöar fram till tredje vattenförvaltningsperioden. Därefter infördes Havs- och vattenmyndighetens föreskrift om kartläggning och analys av ytvatten (HVMFS 2017:20).

Sjövattenförekomsterna delades fram till 2018 in i två storlekstyper med avseende på yta:

  • mindre än 10 kvadratkilometer (S)
  • större än 10 kvadratkilometer (L)

Typerna benämndess S (smal, liten) respektive L (large, stor) i den gamla typbeteckningen enligt Naturvårdsverkets författning NFS 2006:1.

Sjöytan bestämdes med utgångpunkt i Lantmäteriets Röda karta, skala 1:250 000 och angavs i kvadratkilometer.

I den nuvarande typologin används inte sjöyta som ett kriterie.