Påväxt – kiselalger

nästan alla ytor i vattendrag och sjöar som nås av ljus växer fastsittande alger. En av de vanligaste typerna av påväxtalger är kiselalger. Kiselalgsarter har oftast mycket specifika krav på den miljö som krävs för att de ska kunna växa. De är därför goda indikatorer på vattenkvalitet. I vattenförvaltningen används de för att bedöma surhet eller påverkan från näringsämnen och organiska föroreningar.

I tidigare vattenförvaltningscykler har det bara funnits bedömningsgrunder för kiselalger i vattendrag men nu kan de även användas för att bedöma ekologisk status i sjöar.

Provtagning bör helst ske från stenar i vattnet, varifrån vilka algerna skrapas av. Artbestämningen är svår och ställer stora krav på utförarens expertis.

Parameterbeskrivning

IPS (Idice de polluo-sensibilité spécifique) 

Detta index används för att bedöma påverkan från näringsämnen och lättnedbrytbar organisk förorening i ett vatten.

ACID

Indexet ger ett mått på vattnets surhet. Genom att jämföra med det förväntade värdet i frånvaro av antropogen försurning kan statusen klassificeras.

Stödparametrar

För att få ett bättre underlag för bedömningen, för att identifiera påverkanstyp eller då statusen enligt IPS är osäker kan någon eller flera av följande stödparametrar användas.

  • % PT (Pollution Tolerant valves),
  • TDI (Trophic Diatom Index),
  • missbildningsfrekvens (inklusive missbildningstyp)
  • antal räknade taxa 
  • diversitet beräknad som Shannon-indexet H’ (Shannon 1948)

% PT och TDI används som stöd i bedömningen av påverkan från lättnedbrytbar organisk förorening respektive förhöjda halter av näringsämnen.

Med hjälp av de tre stödparametrarna missbildningsfrekvens, antal räknade taxa och diversitet kan mänsklig påverkan som missas av IPS och ACID ibland fångas upp. Det kan till exempel handla om andra typer av påverkan än de som IPS och ACID är utvecklade för att visa. Avvikelser i dessa stödparametrarna är i sig inte skäl till att ändra statusklass men kan vara skäl till att fördjupa påverkansanalysen.

Mer information

Havs- och vattenmyndigheten: Klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2019:25) beskriver metod, krav på bakgrundsdata, index, med mera.

Havs- och vattenmyndigheten: Kiselalger i sjöar och vattendrag – vägledning för statusklassificering