Makroalger och gömfröiga växter

Fastsittande vattenväxter kan ge en bild av hur miljön har skiftat under en längre tid, det vill säga månader till år. Växterna påverkas av bland annat näringstillgången i vattnet, ljusklimatet, sedimentation och miljögifter.
Denna kvalitetsfaktor använder djuputbredning av utvalda arter av fastsittande vattenväxter för att bedöma till exempel näringspåverkan. 

Vattenväxterna kan vara makroalger (till exempel tång eller charophyter), såväl som gömfröiga växter (till exempel ålgräs). Vilka arter som används och hur deras utbredning bedöms beror på om området har hård eller mjuk botten samt vilket kustområde som bedöms. 

Djuputbredningen för vegetationen bestäms med hjälp av provtagning på flera djup längs ett antal linjer vinkelrätt från strand ut mot djupare vatten. 

Mer information

Havs- och vattenmyndigheten: Klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2019:25) listar aktuella arter och gränsvärden för deras djuputbredning i de olika kustvattentyperna.