Övergödning

Övergödning beror på för stora mängder av växtnärings-ämnena fosfor och kväve i vattnen. Vatten av alla kategorier kan drabbas.

Vad övergödning beror på

Näringsämnena kan spridas lokalt från utsläpp från till exempel industri, lantbruk, avloppsreningsverk och enskilda avlopp. De kan också hamna i miljön genom nedfall från luften av kväveoxider och ammoniak från till exempel trafik, kraftverk och lantbruk. De näringsämnen som inte tas upp av växter och mikroorganismer på land sköljs så småningom ut och göder växtlivet i vattendrag, sjöar och slutligen i havet.

Var problemet är störst

Övergödningsproblem finns främst i de södra delarna av landet med intensivt lantbruk, djurhållning och annan mänsklig verksamhet. Dock kan man märka att annars näringsfattiga miljöer, i andra delar av landet, påverkas av kvävenedfall från luften.

Situationen i våra sjöar och hav

Övergödningen i sötvattenmiljöer kan vara påtaglig men situationen är ändå bättre än vad den var innan avloppsreningsverkens tillkomst. I havet är övergödningen ett av de största och allvarligaste problemen. Stor tillförsel av näringsämnen under lång tid har skapat problem som inte kan lösas snabbt och enkelt. Effekterna av övergödning är på många sätt likartad i sjö och hav.

Vilka effekter övergödning får i havet?

Växtplankton är snabba på att ta upp och tillväxa på näringsämnena och skapar stora algblomningar, som i bland är giftiga. Dessa blomningar grumlar vattnet så att bottnen skuggas och bottenväxter kan inte längre växa på djupare vatten. De skapar också syrefattiga och syrefria bottnar när de bryts ned. Livsmiljöerna för djur, inklusive fisk, förändras starkt.

Vilka effekter övergödning får i grundvattnet?

Problem med övergödningspåverkade grundvattenförekomster är, om den utnyttjas som vattentäkt, höga nitrathalter som är ohälsosamma, framför allt för små barn, och att miljöer som får sitt vatten från grundvattnet övergöds i sin tur.

Metod att bedöma miljöproblemet

Statusklassningen anger om vattenförekomsten lider av övergödning. Om vattenförekomst är övergödd ska en källfördelning för kväve och fosfor göras.