Ekonomi

Kostnader är en viktig fråga när det gäller att prioritera åtgärder. Det gäller att med minsta möjliga kostnad åstadkomma miljöförbättringen. Att i tidigt skede få fram information om en åtgärds kostnad är nästan lika viktigt som en effektuppskattning.

Fasta kostnader och intäkter

Investeringskostnad

Investeringskostnad är alla kostnader, med intäkter avdragna, som uppstår initialt när en åtgärd vidtas (år 0) per primär rapporteringsenhet. Exempel på sådana kostnader är anläggningarbete av en fisktrappa, plantering av skyddszon, installation av reningsutrustning etc. Alla kostnader i fast penningsvärde och exklusive moms.

Utrednings- och administrativa kostnader

Alla utrednings- och administrativa kostnader per primär rapporteringsenhet, som är direkt anslutna till åtgärden. Exempel på utredningskostnader:

  • projektering
  • analyser
  • upphandling
  • ansökan/beslut om finansiering (exempelvis landsbygdsprogrammet)
  • andra administrativa kostnader som direkt kan kopplas till den fysiska åtgärden.

Dock ej administrativa kostnader som behandlas som administrativa åtgärdstyper i VISS, exempelvis miljöbalksprövning/omprövning och andra mer indirekta kostnader som inte direkt kan kopplas till åtgärden. Utrednings- och administrativa kostnader ska inkludera både privata och offentliga kostnader.

Alla utrednings- och administrativa kostnader antas uppstå år 0, även de som i verkligheten kan göras flera år tidigare eller senare. Alla kostnader i fast penningsvärde och exklusive moms.

Restvärde

Restvärd är alla intäkter-kostnader, per primär rapporteringsenhet, som uppstår vid slutet av åtgärdens livslängd. Exempel på sådana kostnader kan vara skörd av kantzon, nedmontering av utrustning, försäljning av utrustning etc. Värdet kan vara både positivt eller negativt beroende på om intäkterna överstiger kostnaderna eller vice versa. Alla kostnader i fast penningsvärde och exklusive moms.

Rörliga kostnader och intäkter

Löpande kostnad

Genomsnittlig löpande åtgärdskostnad per år och primär rapporteringsenhet, som uppstår under åtgärdens driftfas.

Exempel på löpande kostnader är åtgärdens drift- och underhållskostnader etc. Observera att med kostnader menas de extra kostnader som uppstår på grund av att åtgärden genomförs, än vad som varit fallet utan åtgärd.

Alla kostnader i fast penningsvärde och exklusive moms.

Löpande intäkt

Genomsnittlig intäkt per år och primär rapporteringsenhet, som uppstår under åtgärdens driftfas. Exempel på löpande intäkter är merförsäljning och minskade underhållskostnader än vad som varit fallet utan åtgärd.

Alla kostnader i fast penningsvärde och exklusive moms.

Produktionsbortfall

Produktionsbortfall är genomsnittlig kostnad per år och primär rapporteringsenhet, som uppstår på grund av åtgärden. Exempel på sådana är produktionsbortfall i vattenkraft pga miljöanpassad tappning eller minskad skörd jordbruk.

Observera att denna kostnad per definition egentligen är en löpande kostnad enligt ovan men den ska i denna databas särredovisas för att den annars ofta inte tas med som en åtgärdskostnad.

Alla kostnader i fast penningsvärde och exklusive moms.

Total åtgärdskostnad

Total åtgärdskostnad är en summering av alla kostnader, både investeringskostnad och löpande kostnader/intäkter.

Kostnaderna är summerade för hela den angivna livslängden och storleken på åtgärden (primär rapporteringsenhet). Schablonvärdena i de två första kolumnerna, det vill säga ”Föregående schablonvärde” och ”Aktuellt schablonvärde”, är en diskonterad total åtgärdskostnad som hämtas från VISS Åtgärdsbiblioteket (diskonteringsränta på fyra procent). Detta är en genomsnittlig kostnad för denna typ av åtgärd. Kostnaderna för den faktiska åtgärden kan således både vara högre eller lägre än schablonvärdet i det enskilda fallet.

Värdena i den tredje kolumnen ”Värde” uppskattas för den enskilda åtgärden. Om ett värde finns angivet bör detta i de flesta fallen bättre representera de faktiska kostnaderna i det enskilda fallet.

För åtgärder ej genomförts (exempelvis idéer, möjliga och planerade åtgärder) kan det dock fortfarande vara relativt grova skattningar. Kostnaderna i denna kolumn har inte diskonterats.

Alla kostnader i fast penningsvärde och exklusive moms.