Art- och habitatdirektivet

I Europas länder finns områden som är utpekade för att skydda enskilda arter och livsmiljöer. Dessa områden utgör det europeiska Natura 2000-nätverket. De Natura 2000-områden som skyddar naturtyper eller arter i vatten ska ingå i registret över skyddade områden.

Huvudsyftet med Art- och habitatdirektivet är att uppnå en hållbar utveckling genom att främja den biologiska mångfalden samtidigt som man tar hänsyn till ekonomiska, sociala, kulturella och regionala behov.

Utpekade områden

I EU:s medlemsländer är särskilda bevarandeområden utpekade. Dessa ingår i ett sammanhängande europeiskt nät med beteckningen Natura2000. Dessa områden omfattar någon av de hotade livsmiljöer eller något av de habitat för de hotade arter som finns i förteckningen i direktivets bilaga 2.

Påverkan på svensk lagstiftning

Införlivandet av art- och habitatdirektivet i den svenska lagstiftningen påverkade förutom miljöbalken även, bland andra, skogsvårdslagen, jaktlagen och fiskelagen.

Särskilda krav

Av art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet framgår det att arter och livsmiljöer inom områden som ingår i Natura 2000-nätverket ska beredas ett särskilt skydd. Målet är att säkerställa att en gynnsam bevarandestatus uppnås för de arter eller livsmiljöer som omfattas av skyddet.

Svensk lagstiftning

I Sverige har bestämmelserna i direktiven genomförts som bestämmelser om områdesskydd enligt 7 kap. miljöbalken.

Särskild hänsyn ska tas till

  • utrotningshotade arter,
  • arter som är känsliga för förändringar i sin livsmiljö
  • arter som anses sällsynta på grund av storlek på population eller,
  • som kräver speciell uppmärksamhet på grund av den särskilda karaktären i artens livsmiljö.

För vattenförekomster som helt eller delvis ingår i Natura 2000-områden enligt 7 kap. 27 § miljöbalken ska gynnsam bevarandestatus uppnås. I 16 och 17 §§ områdesskyddsförordningen finns det övergripande beskrivningar av vad detta kvalitetskrav innebär.

De mer specifika kraven för att uppnå gynnsam bevarandestatus i ett Natura 2000-område framgår av den bevarandeplan och/eller skötselplan som ska upprättas för sådana områden.

Mer information

EUR-Lex: Rådets direktiv 1992/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter

Sveriges Riksdag: Artskyddsförordningen SFS 2007:845

Naturvårdsverket: Förteckning över naturområden som avses i 7 kapitlet 27 § miljöbalken.
(NFS 2007:1 med uppdateringar)

Naturvårdsverket: Skyddade områden enligt Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (länken öppnas på Havs- och vattenmyndighetens webbplats).