Art- och habitatdirektivet

I Europas länder finns områden som är utpekade för att skydda enskilda arter och livsmiljöer. Dessa områden utgör det europeiska Natura 2000-nätverket. De Natura 2000-områden som skyddar naturtyper eller arter i vatten ska ingå i registret över skyddade områden.

Huvudsyftet med Art- och habitatdirektivet är att uppnå en hållbar utveckling genom att främja den biologiska mångfalden samtidigt som man tar hänsyn till ekonomiska, sociala, kulturella och regionala behov.

Utpekade områden

I EU:s medlemsländer är särskilda bevarandeområden utpekade. Dessa ingår i ett sammanhängande europeiskt nät med beteckningen Natura2000. Dessa områden omfattar någon av de hotade livsmiljöer eller något av de habitat för de hotade arter som finns i förteckningen i direktivets bilaga 2.

Påverkan på svensk lagstiftning

Införlivandet av art- och habitatdirektivet i den svenska lagstiftningen påverkade förutom miljöbalken även, bland andra, skogsvårdslagen, jaktlagen och fiskelagen.

Särskilda krav

Av art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet framgår det att arter och livsmiljöer inom områden som ingår i Natura 2000-nätverket ska beredas ett särskilt skydd. Målet är att säkerställa att en gynnsam bevarandestatus uppnås för de arter eller livsmiljöer som omfattas av skyddet.

Svensk lagstiftning

I Sverige har bestämmelserna i direktiven genomförts som bestämmelser om områdesskydd enligt 7 kap. miljöbalken.

Särskild hänsyn ska tas till

  • utrotningshotade arter,
  • arter som är känsliga för förändringar i sin livsmiljö
  • arter som anses sällsynta på grund av storlek på population eller,
  • som kräver speciell uppmärksamhet på grund av den särskilda karaktären i artens livsmiljö.

För vattenförekomster som helt eller delvis ingår i Natura 2000-områden enligt 7 kap. 27 § miljöbalken ska gynnsam bevarandestatus uppnås. I 16 och 17 §§ områdesskyddsförordningen finns det övergripande beskrivningar av vad detta kvalitetskrav innebär.

De mer specifika kraven för att uppnå gynnsam bevarandestatus i ett Natura 2000-område framgår av den bevarandeplan och/eller skötselplan som ska upprättas för sådana områden.

Mer information

EUR-Lex: Rådets direktiv 1992/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter

Sveriges Riksdag: Artskyddsförordningen SFS 2007:845

Naturvårdsverket: Förteckning över naturområden som avses i 7 kapitlet 27 § miljöbalken.
(NFS 2007:1 med uppdateringar)

Naturvårdsverket: Skyddade områden enligt Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (länken öppnas på Havs- och vattenmyndighetens webbplats).

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.