Terrestra grundvattenberoende ekosystem

​Ett terrestert ekosystem är ett ekosystem på land eller i gränstrakten mellan land och vatten. Ett grundvattenberoende terrestert ekosystem är direkt beroende av utflödande grundvatten från en grundvattenförekomst eller av en viss grundvattennivå i grundvattenförekomsten (SGU-FS 2013:1 § 3).

Källor och olika typer av våtmarker är exempel på grundvattenberoende terrestra ekosystem.
En del ekosystem är beroende både av mängden grundvatten som strömmar ut och av grundvattnets kemiska sammansättning och temperatur. Andra ekosystem är beroende av en viss grundvattennivå. De allra flesta terrestra ekosystem är beroende av grundvatten i någon mån, men det är bara de allra mest känsliga naturtyperna som räknas.
Inom vattenförvaltningsarbetet finns ett antal utpekade grundvattenberoende naturtyper inom Natura 2000-systemet.

Om det finns grundvattenberoende terrestra ekosystem till en grundvattenförekomst ska riskbedömning göras med hänsyn till hur stor risken är att mänsklig påverkan på grundvattenförekomsten kan få skadliga effekter i det terrestra ekosystemet. På samma sätt ska statusklassificering ta hänsyn till om det finns skador på det terrestra ekosystemet som beror av förändrad grundvattennivå, flöde eller kemisk sammansättning. 
Om det framgår av modulen att ”inget grundvattenberoende terrestert ekosystem har identifierats” innebär det att kartläggningen hittills inte identifierat något sådant ekosystem. Det kan mycket väl ändå finnas sådana värdefulla ekosystem.
Vid en tillståndsansökan som kan påverka en grundvattenförekomst krävs en fristående inventering för att identifiera om det finns grundvattenberoende terrestra ekosystem och om dessa riskerar att påverkas av den ansökta verksamheten.

Grundvattenberoende terrestra ekosystem (sgu.se)