Dricksvattenförekomster

Enligt vattendirektivets artikel 7 ska vattenförekomster som används för uttag av viss kvantitet, eller reserverats för framtida uttag, skyddas för att garantera tillgången på vatten av god kvalitet.

Utpekade områden

Hit räknas vattenförekomster som används för dricksvattenuttag större än 10 kubikmeter per dag i snitt eller som förser fler än 50 personer med dricksvatten.

Enligt bilaga IV till vattendirektivet skall dessa skyddade vattenförekomster för dricksvatten ingå i registret för skyddade områden.

Särskilda krav

För dricksvatten finns det särskilda krav som syftar till att skydda människors hälsa från skadliga effekter av föroreningar i dricksvattnet samt att säkerställa att vattnet är hälsosamt och rent. Kraven enligt dricksvattendirektivet har genomförts i Sverige framför allt genom Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter (SLVFS 2001:30). I 7§ i föreskrifterna anges det vilka krav som gäller för dricksvatten. Dricksvatten anses vara hälsosamt och rent om det:

  • inte innehåller mikroorganismer, parasiter och ämnen i sådant antal eller sådana halter att de kan utgöra en risk för människors hälsa, och
  • uppfyller de gränsvärden som anges i bilaga 2, avsnitt A och B. (LIVSFS 2017:2)

Dessa krav avser kvaliteten på dricksvattnet efter rening, det vill säga inte råvattenkvaliteten i vattenförekomsten. Dessa kvalitetskrav gäller alltså som komplement till de övriga kraven på yt- eller grundvattnets kvalitet.

Mer information

EUR-Lex: Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område.

Livsmedelsverket: Föreskrifter (2001:30) om dricksvatten med ändringar.