Vattenuttag

Vattenuttag större än nybildning av grundvatten eller tillförsel av ytvatten kan medföra problem med både tillgång och kvalitet på vatten i en vattenförekomst.
Vattenuttag som är stora i förhållande till tillgången på vatten leder inte bara till uttorkning utan kan också leda till att kvaliteten på vattnet försämras. Kustnära grundvatten kan till exempel förorenas med salt havsvatten.

Metod att bedöma miljöproblemet

Om det förekommer ett eller flera konstgjorda vattenuttag i vattenförekomsten som är så stora att de enskilt eller tillsammans påverkar det naturliga flödet oavsett om det är låg- eller högvattenföring är det ett miljöproblem. Vad beträffar grundvatten visar resultatet från klassificeringen av kvantitativ status om det föreligger ett problem. Är uttaget av grundvatten i balans med nybildningen?

Påverkan på uppströms vattenförekomster måste vägas in vid bedömning av nedströms vattenförekomster.