Miljögifter

Mänskligheten tillverkar och sprider många tusen olika kemikalier omkring sig. Somliga är giftiga och skadliga för miljön och/eller människan själv.

Om något prioriterat ämne eller särskilt förorenande ämne, behandlat i statusklassificeringen, förekommer i miljön i mängder som överskrider miljökvalitetsnormen är miljögifter ett miljöproblem.

Metoder att bedöma miljöproblemet

Miljögifter eller giftiga ämnen i vattenmiljön behandlas på två ställen eller i två kategorier av vattendirektivet. I kemisk status ingår prioriterade särskilt utpekade ämnen, bilaga X till vattendirektivet. Under ekologisk statuskemisk-fysikaliska kvalitetsfaktorer, förekommer övriga förorenande ämnen som släpps ut i betydande mängder. I bägge fallen kommer det att vara svårt att kunna avgöra om något ämne utgör ett miljöproblem med bara mätningar.

Sammanställning och analys

En sammanställning av hur och i vilka mängder kemikalierna hanteras, i kombination med ämnenas egenskaper, giftighet, löslighet, nedbrytning med mera ger en bild av vilka ämnen som kan utgöra miljöhot. En sådan analys bör/kan följas upp med mätningar för att kontrollera om eller bekräftra att ett miljöproblem finns.

Ämneskategorier

I samband med åtgärdsprogram och rapportering till EU skall förorenande ämnen, prioriterade och särskilt förorenande ämnen, fördelas i kategorierna:

  • tungmetaller
  • pesticider
  • industriella föroreningar
  • andra föroreningar
  • särskilt förorenande ämnen

Ämnen som är aktuella för ytvatten är inte desamma som för grundvatten.