Påverkan på ytvatten

Arbetet med att kartlägga påverkanskällorna pågår ständigt. Aktuella påverkanskällor som redovisas i VISS är verksamheter som innehar tillstånd om miljöfarlig verksamhet. Påverkan från dessa verksamheter kan indelas i någon av följande kategorier:

Klassificering

En påverkanskälla bedöms och klassificeras enligt någon av kriterierna

Ljust grå  Ej klassad
Mörkt grå Osäker påverkan
 Grön Obetydlig påverkan
 Gul Betydande påverkan
Tabell med färgkodning av de fyra klasserna