Kemisk status

Kemisk status bestäms genom att mäta halterna av miljögifter eller föroreningar. Värdena jämförs mot mot gränsvärden som inte får överskridas om status ska bedömas som god.

När det gäller ytvatten bestäms det på EU-nivå vilka ämnen som ska bedömas och vilka halter som inte får överstigas.

När det gäller grundvatten fastställs gränsvärden specifikt för varje grundvattenförekomst. Detta görs utifrån bakgrundshalter och risken för negativ påverkan.
Mätningar och klassificeringar görs för naturliga såväl som konstgjorda eller kraftigt modifierade ytvattenförekomster samt i grundvattenförekomster. 

Om mätningar visar att halten av ett ämne som omfattas av den kemiska statusen överskrider sitt gränsvärde enligt bedömningsgrunder får vattenförekomsten statusen ”Uppnår ej god kemisk status” (ytvatten) eller ”Otillfredsställande” (grundvatten). Åtgärder måste då genomföras för att nå god kemisk status. 

Ytvatten

Ämnen och gränsvärden

I direktivet är gränsvärden för 45 prioriterade ämnen fastlagda. Direktivet är infört i svensk lagstiftning och preciseras genom Havs- och vattenmyndighetens föreskrift om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2013:19). Dessa gränsvärden ska vattenmyndigheterna använda när de klassificerar och bestämmer kvalitetskrav för kemisk ytvattenstatus. Miljöövervakning och statusklassificering behöver bara göras för de ämnen som släpps ut i vattenförekomsten.

Kemisk status utan överallt överskridande ämnen

Kvicksilver och polybromerade difenyletrar (PBDE) överskrider gränsvärden i alla Sveriges ytvattenförekomster på grund av atmosfärisk deposition. Detta medför att samtliga ytvatten i Sverige klassificeras till Uppnår ej god kemisk status när det gäller kvicksilver och PBDE.
För att problem med andra prioriterade ämnen inte ska överskuggas av dessa överallt överskridande ämnen, presenteras kemisk status exklusive dessa ämnen. 

Kemisk status utan överallt överskridande ämnen finns endast registrerad för perioden 2010-2016. Det finns ingen koppling till krav på EU-rapportering. Vattenmyndigheterna har skapat denna status av pedagogiska skäl.

Grundvatten

Sveriges geologiska undersökning: Klassificering av kemisk grundvattendata (sgu.se)

Mer information:

Vattenmyndigheterna: Tillståndet i vattnet