Typindelning

Vattenförekomsters referenstillstånd varierar utifrån naturliga förutsättningar som beror av till exempel, naturgeografisk region, geologi och vattenförekomstens storlek. I vattenförvaltningen kategoriseras därför alla ytvattenförekomster in i typer utefter ett antal faktorer som styr förutsättningarna för växt- och djurlivet i vattnet.

Typerna är inte bara ett underlag för referensförhållanden vid statusklassificering av enskilda vattenförekomster. I Sverige finns det ett mycket stort antal ytvattenförekomster och för att förenkla hanteringen av dessa kan man dela in vattenförekomsterna i grupper utefter vilken vattentyp och påverkan de har. Typgrupper kan användas för att planera och fördela övervakningsinsatser så att tillståndet kan uppskattas i fler vattenförekomster än vad som övervakas.

Vattenkategorier

I en typ är alla vattenförekomster av en och samma kategori. Det vill säga de är alla antingen sjöar, vattendrag eller kustvatten.

Karakterisering i vattentyper

Sjöar och vattendrag delas först in i en av fyra ekogeografiska regioner. För sjöar används sedan ytterligare tre kriterier för typindelning: alkalinititet, medeldjup och humushalt. För vattendrag används  tillrinningsområdets storlek och vattendragets lutning.

Kustvatten har 25 typer definierade med hjälp av kemiska och fysikaliska kriterier: medeldjup, omblandning, salinitet, vågor, vattenutbyte, bottensubstrat och isdagar.

Vattenförekomsterna får en typbeteckning i VISS

Typbeteckningen för vattenförekomster i sjöar och åar består av tecken för de olika klasserna av typkriterierna.

Exempel: En sjö med typbeteckningen ”1GHK” ligger i södra Sverige (limnisk ekoregion 1), är grund (har ett medeldjup under 3 meter), har en hög alkalinitet (över 1 miliekvivalent per liter) och har klart vatten (har en vattenfärg under 30 mg platina per liter). 

Vattenförekomsttyperna i kust- och övergångsvatten är numrerade och har ett egennamn.

Exempel: En kuststräcka med typbeteckningen ”5 Skälderviken” ligger i Södra Hallands och norra Öresunds farvatten och kallas för Skälderviken

Mer information

VISS-Hjälp: Kustvatten , Sjöar och vattendrag

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.