Typindelning

Vattenförekomsters referenstillstånd varierar utifrån naturliga förutsättningar som beror av till exempel, naturgeografisk region, geologi och vattenförekomstens storlek. I vattenförvaltningen kategoriseras därför alla ytvattenförekomster in i typer utefter ett antal faktorer som styr förutsättningarna för växt- och djurlivet i vattnet.

Typerna är inte bara ett underlag för referensförhållanden vid statusklassificering av enskilda vattenförekomster. I Sverige finns det ett mycket stort antal ytvattenförekomster och för att förenkla hanteringen av dessa kan man dela in vattenförekomsterna i grupper utefter vilken vattentyp och påverkan de har. Typgrupper kan användas för att planera och fördela övervakningsinsatser så att tillståndet kan uppskattas i fler vattenförekomster än vad som övervakas.

Vattenkategorier

I en typ är alla vattenförekomster av en och samma kategori. Det vill säga de är alla antingen sjöar, vattendrag eller kustvatten.

Karakterisering i vattentyper

Sjöar och vattendrag delas först in i en av fyra ekogeografiska regioner. För sjöar används sedan ytterligare tre kriterier för typindelning: alkalinititet, medeldjup och humushalt. För vattendrag används  tillrinningsområdets storlek och vattendragets lutning.

Kustvatten har 25 typer definierade med hjälp av kemiska och fysikaliska kriterier: medeldjup, omblandning, salinitet, vågor, vattenutbyte, bottensubstrat och isdagar.

Vattenförekomsterna får en typbeteckning i VISS

Typbeteckningen för vattenförekomster i sjöar och åar består av tecken för de olika klasserna av typkriterierna.

Exempel: En sjö med typbeteckningen ”1GHK” ligger i södra Sverige (limnisk ekoregion 1), är grund (har ett medeldjup under 3 meter), har en hög alkalinitet (över 1 miliekvivalent per liter) och har klart vatten (har en vattenfärg under 30 mg platina per liter). 

Vattenförekomsttyperna i kust- och övergångsvatten är numrerade och har ett egennamn.

Exempel: En kuststräcka med typbeteckningen ”5 Skälderviken” ligger i Södra Hallands och norra Öresunds farvatten och kallas för Skälderviken

Mer information

VISS-Hjälp: Kustvatten , Sjöar och vattendrag