Salinitet

Salthalten (saliniteten) i vattnet påverkar i hög grad organismsamhällena. I Västerhavet finns saltvattenarter och i Bottenviken finns arter som är mer eller mindre rena sötvattenarter. Där emellan, i bräckvattnet, är oftast salthalten för låg eller för hög för många arter.

Salinitet mäts i PSU (Practical Salinity Unit) där 1 PSU = 1 g/kg. För salinitet finns sex typindelningar där indelningsnivåerna är:

  • Färskvatten <0,5 PSU
  • Låg Oligohalint 0.5 till 3 PSU
  • Hög Oligohalint 3 till 6 PSU
  • Mesohalint 6 till 18 PSU
  • Polyhalint 18 till 30 PSU
  • Euhalint >30 PSU

Bakgrundsuppgifter om salthalten som ligger till grund för typklasserna kommer från ca 77 st miljöövervakningsstationer med långa tidsserier.

Mer information

Havs- och vattenmyndigheten: Kartläggning och analys av ytvatten (HVMFS 2017:20)

SMHI: Indelning av Svenska Övergångs- & Kustvatten i typer enligt Ramdirektivet för Vatten, SMHI Dnr. 2002/1796/1933