Bottensubstrat

Som habitat för växter och djur skiljer sig mjuka, dyiga sediment dramatiskt från stenbottnar. Hur bottnen ser ut och dess egenskaper har stor inverkan på vilken bottenflora och fauna man kan förvänta sig att finna i ett vatten. 

Vattenförekomsterna fördelas mellan typerna:

  • Hård
  • Sand/Grus
  • Lera
  • Blandade sediment

Bottenunderlagen har bedömts och fått en genomsnittlig sammansättning i vattenförekomsterna med hjälp av maringeologiska kartor från SGU, CHARM (Caracterisation of the Baltic Sea Ecosystem: Dynamics and Funcion of Coastal Types) samt Sveriges Nationalatlas, Hav och Kust.

Mer information

Havs- och vattenmyndigheten: Kartläggning och analys av ytvatten (HVMFS 2017:20)

SMHI: Indelning av Svenska Övergångs- & Kustvatten i typer enligt Ramdirektivet för Vatten, SMHI Dnr. 2002/1796/1933