Kontinuitetsförändringar

Undersökningar görs om flödesvägen är bruten av barriärer som hindrar vandrande vattenorganismer att ta sig fram i vattenförekomsten.

Metod att bedöma miljöproblemet

Detta miljöproblem hänförs till miljökvalitetsfaktorn kontinuitet i statusklassificeringen. Frågan är om det finns konstgjorda hinder som till exempel dammar, vägtrummor och fiskgaller som hindrar vandrande organismer att ta sig fram i vattenförekomsten. Statusklassificeringen visar om det finns problem med kontinuiteten av vattenvägarna i vattenförekomsten.

Hinder och barriärer i upp- respektive nedströms liggande vattenförekomster måste beaktas vid bedömningen.