Kvantitativ grundvattenstatus

Grundvattenförekomsternas kvantitativa status är god om vattenuttagen är i balans med grundvattenbildningen, så att inte grundvattenförrådet och de ekosystem som beror av det utarmas eller försämras.

Genom att mäta grundvattennivån eller genom att jämföra den långsiktiga grundvattenbildningen med uttaget av vatten, kan man få en uppfattning om grundvattentillgången och förhindra eventuella överuttag.

Kriterier för god kvantitativ status

Det finns fyra kriterier för god kvantitativ status:

  • Vattenbalansen ska vara god.
  • Det ska inte finnas inträngning av salt grundvatten eller förorening.
  • Det ska inte finnas negativ påverkan på anslutna akvatiska ekosystem.
  • Det ska inte finnas skada på grundvattenberoende terrestra ekosystem.


För att grundvattenförekomsten ska få god status krävs att alla fyra kriterierna är uppfyllda.

Mer information

Sveriges geologiska undersökning: Klassificering av kvantitativ grundvattenstatus