Havsmiljödirektivet

Den marina miljön i Europa är ett värdefullt arv som måste skyddas och bevaras. Det är utgångspunkten för havsmiljödirektivet.

Havsmiljödirektivet beslutades av EU 2008 och införlivades 2010 i svensk lagstiftning via havsmiljöförordningen, som följer EU-direktivets innehåll.

Det är Havs- och vattenmyndigheten som ansvarar för det praktiska genomförandet av havsförvaltningen i Sverige.

Förvaltningsperioder

Arbetet med att förbättra havsmiljön bedrivs i förvaltningsperioder. På Havs- och vattenmyndighetens webbplats kan du läsa mer om genomförande och resultat.  

Grafisk presentation av arbetsmoment som ingår under en sexårig förvaltningsperiod.
Bilden visar arbetet under de två första förvaltningsperioderna. Nedan beskrivs varje steg i detalj.

Inledande bedömning

Förvaltningsperioden börjar med en inledande bedömning. Den inledande bedömningen genomfördes första gången 2012. Den ger en bild av havsmiljöns tillstånd och nyttjande, och är basen för kommande havsmiljöarbete.

God miljöstatus

God miljöstatus är definitionen av det tillstånd som vi ska arbeta för att nå. Beskrivningen struktureras upp i elva temaområden, så kallade deskriptorer i havsmiljödirektivet.

Miljökvalitetsnormer

För att nå god miljöstatus finns styrmedlet miljökvalitetsnormer. Miljökvalitetsnormerna ska motsvara de belastningar som i den inledande bedömningen identifierades påverka havsmiljön. 

Övervakningsprogram

För att samla in underlag för att bedöma och följa upp hur tillståndet i havet förändras har övervakningsprogram tagits fram. Övervakningsprogrammen ger också underlag för att följa upp vilka miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. 

Åtgärdsprogram

För att uppnå god miljöstatus i Nordsjön och Östersjön tas ett åtgärdsprogram för havsmiljön fram. Det första åtgärdsprogrammet för havsmiljön beslutades 2015.

Geografisk indelning

För att kunna arbeta systematiskt med att förbättra havsmiljön har Sveriges havsområde delats in i mindre så kallade bedömningsområden.

Förvaltningsområden

Den högsta nivån i indelningen är Östersjön (region) och Nordsjön (delregion), som tillsammans täcker hela Sveriges havsområde.  Dessa områden är så kallade förvaltningsområden. Det som beskrivs ovan arbetas fram och fastställs för dessa två områden.

Bedömningsområden

  • Nordsjön och Östersjön
  • Grupp av havsbassänger
  • Havsbassänger – hur avgränsade
  • Utsjövatten – hur avgränsade
  • Kustvattentyper – hur avgränsade

Mer information

EUR-Lex: Havsmiljödirektivet

Sveriges riksdag: Havsmiljöförordning (2010:1341)

Mer information på Havs- och vattenmyndighetens webbplats