Geografisk indelning av Sveriges havsområde

För att kunna arbeta systematiskt med att förbättra havsmiljön har Sveriges havsområde delats in i mindre områden. Här beskrivs de olika typer av indelningar som gjorts.

Förvaltningsområden

Nordsjön (delregion) och Östersjön (region) är Sveriges två förvaltningsområden. Tillsammans täcker de två områdena hela Sveriges havsområde.  Det som genomförs i Havsmiljödirektivets förvaltningscykel arbetas fram och fastställs för dessa två områden. På dessa områdens sidor i VISS presenteras deskriptorer och kriterier för god miljöstatus, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för havsmiljön.

Bedömningsområden

Förvaltningsområdenas geografi är indelad i bedömningsområden. Bedömningsområdena används till att definiera inom vilket område en indikator (knuten till kriterium eller miljökvalitetsnorm) ska tillämpas, dvs i vilket område en bedömning av indikatorn ska göras. Dessa områden utgör alltså geografiskt en avgränsad del av ett förvaltningsområde.

I VISS presenteras områdets geografi och dess relation till andra områden. Till höger om kartan kan du se dess relation och klicka dig mellan områden. De här typerna av bedömningsområden finns:

  • Grupp av havsbassänger (3 st)
    • Havsbassänger (12 st)
      • Utsjövatten (11 st)
      • Kustvattentyper (25 st)

Havsbassängerna är grupperade i tre grupper av havsbassänger. Varje havsbassäng består av ett utsjövatten och flera kustvattentyper. Undantaget är Öresunds havsbassäng som endast består av en kustvattentyp och inget utsjövatten. Några kustvattentyper sträcker sig över flera havsbassänger.